Erhvervsrådgivning.

Området er omfattende stort og komplekst, derfor nævnes her kun enkelte ikke udtømmende opregnede emner.

Opstart af firma, valg af virksomheds form, CVR registrering, drøftelse med pengeinstitut, drift- risikoudjævning, privat familiemæssig risikoudjævning, opfyldelse af offentlige krav til driften, kravene til ansættelseskontrakter, Arbejdstilsynet,- personalepleje, uddannelse, behovet for at have en sparringspartner,- tilstrækkelig it-kapacitet, telefoni,- med meget mere.

Her kunne det være på sin plads at nævne opfyldelse af kravene til EU`s persondataforordning,- nye regler pr. 25. maj 2018, herunder kravet om skriftlige retningslinjer/instrukser om, dataansvarlige, databehandlere, reglerne om indsamling, registrering og behandling af følsomme/ikke følsomme personoplysninger, intern brug og videregivelse af sådanne oplysninger, regler om den registreredes rettigheder, oplysningspligt, indsigtsret, indsigelsesret, retten til at blive “glemt”, regler om back-up, og om databehandleraftaler herunder kravet om udtrykkeligt skriftligt samtykke m.v.

Det er nu det gælder,- bøderne er høje.

For de allerede etablerede virksomheder ydes der rådgivning om tvistløsning, herunder løsning af tvister ved mediation/retsmægling, forligsforhandling, eller løsning ved egentlig hovedforhandling i retten ved domsafsigelse. Før iværksættelse af en egentlig proces bør og skal procesrisikoen afklares, hvilke muligheder har klienten for at vinde sagen og hvilke omkostninger er forbundet med at føre sagen. Prisen for sagen skal altid vægtes med det forventelige resultatet.

Under sagsforløbet og aller helst ved sagens begyndelse bør sagkyndig medvirken overvejes, eksempelvis syn- og skøn, hvis alle forligsmuligheder ses udtømte.

Your Content Goes Here