Oplysninger til klienten om de advokatetiske regler gældende fra 1. oktober 2011 samt lov om tjenesteydelser i det indre marked fra 2009, med senere ændringer, samt efterfølgende senere vedtagne etiske regler gældende fra den 1. november 2016. De seneste ændringer af de etiske regler er vedtaget på Advokatrådets møde den 25. august 2016.

Advokatfirmaet Pelle Uldall v/ advokat Pelle Uldall er beskikket af Justitsministeriet og er således omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Forsikringsselskabet CODAN A/S.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Pelle Uldall, uanset hvor dette sker.

Advokatfirmaet anvender standardiserede forretningsbetingelser i form af individuel salæraftale og ordrebekræftelse.

Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og / eller værneting, med mindre det aftales med klienten.

Der gives uopfordrede oplysninger om følgende:

Advokat Pelle Uldalls navn, adresse, telefonnumre, mailadresse, advokatfirmaets navn, CVR-nr. ,virksomhedens juridiske form, beskikkelse af Justitsministeriet, at advokaten er en del af Advokatsamfundet, at der er tegnet en af Advokatsamfundet gyldig ansvarsforsikring med garantiordning i Codan A/S, at der er oprettet samleklientbankkonto i Sydbank A/S, at særlige dødsboklientkonti også vil være oprettet i Sydbank A/S, om de beløbsmæssige beskyttelsesgrænser for sådanne konti, om reglerne for dækning for flere indskud tilhørende en og samme person i samme pengeinstitut, at aftaleklausuler om lovvalg ikke anvendes og om almindelige forretningsbetingelser.

Disse oplysninger afgives samtidig med eller umiddelbart forud for ordrebekræftelsen.

Offentlig retshjælp, forsikringsdækket retshjælp, fri proces, beskikkelse, det offentliges principper for fastsættelse af vederlag og udredelse heraf samt evt. konsekvenser heraf.

Disse oplysninger er givet eller gjort tilgængelige i forbindelse med indgåelsen af en skriftlig aftale om ydelse af bistand.

Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale, er oplysningerne givet eller gjort tilgængelige inden bistand er ydet.

Der gives også orientering om eventuelle udlæg og afgifter.

Salæraftale og ordrebekræftelse udleveres til klienten i kopi forsynet med begge parters underskrifter.

Påkrævede ændringer af gældende oplysningspligt vil blive meddelt klienten.

Der henvises til advokatsamfundet. Advokatsamfundets fysiske adresse er: Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Telf. nr. 33969798

Advokatfirmaet Pelle Uldall samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver, på klientens anmodning, oplysninger om de foranstaltninger, som Advokatfirmaet Pelle Uldall har truffet, for at undgå eventuelle interesse- konflikter i den henseende.

Advokat Pelle Uldall er medlem af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Pelle Uldall er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og diciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jævnfør Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Alle danske advokater er underlagt Retsplejelovens regler om blandt andet god advokatskik. Der henvises til Retsplejelovens § 126 m.fl.

Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik, og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik, og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside. www.advokatsamfundet.dk- De etiske regler gennemgås med klienten på første kontormøde, der udleveres efter ønske et eksemplar af disse,- og reglerne ligger til gennemsyn. her på kontoret. Der er mulighed for at stille spørgsmål til reglernes uddybning.

Your Content Goes Here