PRISORIENTERING / SALÆRAFTALE OG ORDREBESKRIVELSE / BEKRÆFTELSE

I forbrugersager,- der hvor klienten ikke handler inden for sit erhvervsområde,- skal jeg som advokat før jeg agerer på klientens vegne i sagen, give klienten skriftlig oplysning om opdrag(det jeg skal foretage mig for klienten) og om prisen på min advokatydelse. Oplysningerne skal afgives direkte.
Der er tale om et retsligt reguleret forbrugerbeskyttende krav.
Begrundelsen for ovennævnte krav er, at klienten skal kunne danne sig et billede af det advokatarbejde, der skal udføres, – og ikke mindst hvad der skal betales for det.
Herudover er det et krav, når salæret beregnes efter medgået tid, at jeg som advokat redegør for de forudsætninger, der ligger til grund for timelønnes størrelse,(salærparametre).
Hvad der her er nævnt, er ikke til hinder for, at jeg og klienten vedtager et fast salær, hvis det kan lade sig gøre, for den pågældende opgave, hvilket betyder en fast pris, som ikke overskrides, og som så allerede kendes af klienten før jeg går i gang med arbejdet.
Det er der mange der foretrækker, fordi det kan være billigere end timebetaling.
Derfor har jeg indsat en PRISORIENTERING OG ORDREBESKRIVELSE. Se den nedenfor:

 • Læs om sagsområderne: A1-H og om mine arbejdsydelser i disse sagsområder i prisorienteringen.
 • Læs om salærberegningsalternativerne: I-IV,- det er de forskellige måder, at aftale betalingen på.
 • Læs også om selve grundlaget og forudsætningerne for salærets størrelse og beregning, tredje afsnit nederst side 2.

Tag din /Deres tid til at gennemlæse PRISORIENTERING og ORDREBESKRIVELSE grundigt- det er vigtigt!

Ring hvis der er spørgsmål også ved andre spørgsmål af juridisk karakter, det koster ikke noget!


PRISORIENTERING / SALÆRAFTALE OG ORDREBESKRIVELSE / BEKRÆFTELSE

Mellem undertegnede parter er dags dato indgået følgende aftale vedrørende sagsbehandlingen og salærets størrelse og beregning:

LÆS OM SALÆRETS STØRRELSE OG BEREGNING, ROMERTAL:

SALÆRALTERNATIVERNE: I, II, III, og IV.

NEDENFOR FINDER DU MERE OM: GRUNDLAGET OG FORUDSÆTNINGERNE FOR SALÆRETS STØRRELSE OG BEREGNING FOR SALÆRALTERNATIVERNE: I, II, III, og IV.


OVERSIGT OVER SAGSOMRÅDER:

A1: Fri processager.

A : Retssager og retshjælpsforsikringsretssager.

B : Ejendomshandler og skøder/familieoverdragelser og sælgerrepræsentation.

C : Dødsbobehandling.

D : Testamenter.

E : Ægtepagter.

F : Separation, skilsmisse og bodeling/boopgørelse.

G : Anden rådgivning, kontrakter/vedtægter/lånedokumenter/gældsbreve o.a., og tvistløsning/forhandling.

H : Straffesager og anbringelsessager (børnesager).


SALÆRALTERNATIVER:

SALÆRALTERNATIV I:

Jeg har som klient givet instruks om, at der maksimalt må bruges, eller yderligere må bruges ( ) antal timer på denne sag. Udgangspunktet er medgået tid. Antallet indføjes af klienten. Ved overskridelse af aconto timetallet kan der indgås ny aftale. I modsat fald, eller ved forsinkelser med indgåelse af ny aftale, standses sagsbehandlingen,- med mindre dette medfører skadevirkning for klienten, eller sagsbehandlingen i øvrigt er uopsættelig. En fortsættelse af sagsbehandlingen, efter forsinkelse forudsætter fornyet eller yderlige aftale om tidsforbrug.

Timetallet ovenfor modsvarer det forventede tidsforbrug på baggrund af de oplysninger, der er modtaget her dags dato, og afgivet med forbehold for uforudsete/ukendte forbehold.

Salæret udgør således antallet af de aftalte timer x multipliceret (ganget) med timetaksten, jævnfør nedenfor kr. 1.990,00 excl. moms. Incl. moms. kr. 2.487,50

LÆS OM: GRUNDLAGET OG FORUDSÆTNINGERNE FOR SALÆRETS STØRRELSE OG BEREGNING, jævnfør nedenfor.


SALÆRALTERNATIV II:

Der er hermed aftalt time/sagsbehandling indtil videre, udgangspunktet er medgået tid, jævnfør timetaksten, kr. 1.990,00 excl. moms , incl. moms kr. 2.487,50 jævnfør nedenfor.

Sagsbehandlingen påbegyndes og fortsættes, indtil en af parterne opsiger aftalen.

Der fremsendes aconto faktura, udvisende det arbejde der er udført til dato, med arbejdsbeskrivelse og tidsforbrug.

Begrundelsen for denne aftale er, at klienten hermed får reel information om hvor salæret står, kendskab til hvad der er foretaget i sagen og hvor langt denne er kommet og mulighed for at bestemme hvor salæret skal ende.

LÆS OM: GRUNDLAGET OG FORUDSÆTNINGERNE FOR SALÆRETS STØRRELSE OG BEREGNING, jævnfør nedenfor.


SALÆRALTERNATIV III:

Der er hermed aftalt et fast salær kr. incl. moms for arbejdsydelserne, jævnfør nedenfor.

LÆS OM: GRUNDLAGET OG FORUDSÆTNINGERNE FOR SALÆRETS STØRRELSE OG BEREGNING, jævnfør nedenfor.


SALÆRALTERNATIV IV:

Bevilliget fri proces: Intet salærkrav mod klienten. Salæret betales af eller udredes foreløbigt af det offentlige. SE sagsområde A1. Indgivet ansøgning om fri proces, som ikke bevilliges honoreres særskilt af klienten, og er derfor forbundet med egenbetaling. SE sagsområde A1.

Der aftales særskilt om honorering for transporttid/omkostninger. (SALÆRALTERNATIV III)

Om Retshjælpsforsikringsdækning, SE sagsområde A


OM GRUNDLAGET OG FORUDSÆTNINGERNE FOR SALÆRETS STØRRELSE OG BEREGNING:

Gældende for sagsområderne A1,A,B,C,D,E,F, G med mindre andet undtagelsesvis er anført:

Salæret andrager kr. 1.990,00 pr. time hvortil lægges moms, pr. time, incl. moms kr. 2.487,50; i øvrigt finder salærberegning sted efter de til enhver tid gældende proceduretakster, hvor forhandling om beløbsstørrelser kan sidestilles med en indenretlig forhandling om sagsgenstandens størrelse. Salærets størrelse kan tillige aftales individuelt, i så fald indskrives honoraret på nærværende dokument. Salæret kan også beregnes efter det opnåede resultat og klientens principielle interesse for sagen, herunder sagens værdi, den for hvervmodtager forbundne økonomiske risiko, og den til sagsbehandlingen medgåede tid/tidsforbruget, herunder sværhedsgraden af de faktiske og retlige forhold, omfanget af disse, og om arbejdet er ydet uden for normal arbejdstid, om der har været tale om en hastesag og om særlig sociale hensyn gør sig gældende, herunder også sagens fysiske farlighed.

Der henvises til de for Advokatsamfundet p.t. gældende sædvanlige salærparametre. Tidsforbruget (medgået tid), og den dermed forbundne timesats vil normalt blive beregnet efter og i overensstemmelse med alle ovennævnte salærparametre.

Salæret forhøjes med kr. 250,00 excl. moms pr. time, incl. moms kr. 312,50 ved klientens afgivelse af mangelfulde/forkerte oplysninger om data, og ved modpartens trainering( trækken sagen i langdrag/mangfoldiggørelse af sagen.

Eventuelle tilskrevne renter oppebåret af deponerede midler debiteres som yderligere salær når disse udgør mindre end kr. 1.000,00. Der debiteres særskilt for porto copialia, telefon,-email-, samt telefaxekspeditioner til indland og udland, når omfanget er usædvanligt.

I øvrigt gælder de sædvanlige salærdebiteringsparametre.

Der fremsendes a conto faktura, når sagsbehandlingen måtte give anledning hertil, med summarisk henvisning til de pågældende ekspeditioner samt til tidsforbruget herfor, for det arbejde, som er udført i tidsperioden.

En acontobegæring dækker ikke nødvendigvis hele tidsforbruget i den pågældende periode.


OM FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRINGSDÆKNING:

Det er muligt at aftale, at der ikke skal søges fri proces eller rethjælpsforsikringsdækning, når klienten selv ønsker, at der ikke skal ansøges, selv om man er berettiget hertil. Det kan i visse tilfælde vise sig at være en fornuftig aftale. Og man skal altid huske, at fri procesordning er subsidiær i forholds til retshjælpsforsikringsdækningen.


SÆRLIGT OM FRI PROCESSAGER: SAGSOMRÅDE A1:

Ved valg af fri proces, indgives ansøgning herom, og der gives orientering om retsvirkningerne af fri proces og dennes dækningsomfang. Imødekommes ansøgningen ikke, fordi der ikke kan gives fri proces, udgør klientens egenbetaling kr. 4.000,00 excl. moms, incl. moms kr. 5.000,00. Dette salær indeholder omkostningerne ved og klientens betaling for:

 • Journalisering af sagen/sagsoprettelse.
 • Oprettelse i bogholderiet.
 • Telefoniske ekspeditioner.
 • Email ekspeditioner.
 • Den skriftlige ansøgning.
 • Kontormøde.

Ved opnået bevilling til fri proces, bortfalder honoraret for ansøgningen.


SÆRLIGT OM RETSHJÆLPSFORSIKRINGSSAGER: SAGSOMRÅDE A:

Ved valg af retshjælpsforsikringsdækning beregnes der yderligere salær for det forberedende arbejde. ( ). Antal af forberedelsestimer anslås til: ( ).

Salæret udgør herefter antallet af de til forberedelsen aftalte timer x multipliceret (ganget) med timetaksten, kr. 1.990,00 excl. moms, incl. moms kr. 2.487,50

Øvrige salærkrav er klienten uvedkommende og rettes med forsikringsselskabet.

Om selvrisiko se nedenfor under SAGSOMRÅDE A.


SAGSOMRÅDE A: RETSSAGER OG RETSHJÆLPSFORSIKRINGSRETSSAGER:

Forberedelsen og færdiggørelse af retssager samt forberedelsen og færdiggørelse af retshjælpsforsikringssager består af følgende arbejdsydelser:

 • Journalisering af sagen/sagsoprettelse.
 • Oprettelse i bogholderiet.
 • Bekræftelse på sagens modtagelse.
 • Telefoniske ekspeditioner.
 • Email ekspeditioner.
 • Andre skriftlige ekspeditioner.
 • Orientering om retshjælpsordninger, herunder fri proces.
 • Kontormøder.
 • Eventuel indgivelse af ansøgning om retshjælpsforsikringsdækning.
 • Eventuel efterfølgende korrespondance med forsikringsselskabet.
 • Gennemgang af sagens faktiske omstændigheder, sammenholdt med retsregler og retspraksis.
 • Vurdering af og redegørelse for sagens samlede substans.
 • Vurdering af og redegørelse for procesrisiko og de hermed forbundne omkostninger.
 • Udfærdigelse af dokumenter til brug for retssagen.
 • Udfærdigelse af forlig, udenretlige og indenretlige.
 • Udfærdigelse af syn-og skøns dokumenter.
 • Deltagelse i syn- og skøn.
 • Porto/copialia i nødvendigt omfang, bortset fra udenlandske forsendelser.
 • Deltagelse ved særlige forberedende møder, herunder telefonretsmøder.
 • Deltagelse og partsrepræsentation ved hovedforhandlingen.
 • Eventuel ankevejledning.

Der orienteres om kendte fremtidige udlæg, og der foretages ikke udlæg uden klientens samtykke.

Timetaksten/salæret pr. time, jævnfør nedenfor omfatter alle ovennævnte ekspeditioner. De nævnte ekspeditionstyper er og kan ikke være udtømmende opregnet.

Ved retshjælpsforsikringssager betales/deponeres aconto minimum selvrisiko kr. 2.500,00 incl. moms ved sagens påbegyndelse her.

Selvrisikoen udgør normalt aconto 10 procent af de samlede forsikringsomkostninger.

Beløb/omkostninger udover acontoselvrisikoen afregnes når de er kendt.


SAGSOMRÅDE B: EJENDOMSHANDLER /SKØDER / FAMILIEOVERDRAGELSER og SÆLGERREPRÆSENTATION:

Sagen omfatter følgende arbejdsydelser, ikke udtømmende opregnet:

Bemærk: Såfremt opdraget (klientens instruks/ordre) kun omfatter en eller flere af nedennævnte ekspeditioner, foretages kun disse.

Ved sælgerrepræsentation er ekspeditionerne alene af kontrollerende karakter, idet den anden part udfærdiger dokumenterne.

 • Journalisering af sagen/sagsoprettelse.
 • Oprettelse i bogholderiet.
 • Bekræftelse på sagens modtagelse.
 • Telefoniske ekspeditioner.
 • Email ekspeditioner,
 • Andre skriftlige ekspeditioner.
 • Første kontormøde.
 • Gennemgang af handelens dokumenter, herunder rådgivning. Jfr. Skriftlig dateret og udleveret ekspeditionsoversigt/ rådgivningsoversigt.
 • Øvrige eventuelle møder debiteres med timebetaling (SALÆRALTERNATIV I eller III)
 • Orientering om afgifter ved tinglysning. Udlæg afholdes ikke før disse er betalte og krediteret på klientkontoen.
 • Prøvetinglysning.
 • Klientorientering herom.
 • Tinglysning af adkomsten.
 • Eventuel hjælp til klientunderskrift.
 • Udfærdigelse af refusionsopgørelse

OBS..!! Salæret omfatter ikke omkostninger og afgifter ved tinglysning af forhøjelse af ejerpant.

Salær desangående aftales under SALÆRALTERNATIV III.

Ved berigtigelse af handler omfatter salæret alene berigtigelsen,- og ikke eventuelle mangelssager.

Ved sagens start udleveres en skriftligt dateret oversigt over sagens/handelens ekspeditioner. Klienten kan på denne måde gøre sig bekendt med hele sagsbehandlingsforløbet.


SAGSOMRÅDE C: DØDSBOBEHANDLING.

Sagsbehandlingen omfatter følgende arbejdsydelser ikke udtømmende opregnet:

 • Journalisering af sagen/sagsoprettelse.
 • Oprettelse i bogholderiet.
 • Bekræftelse på sagens modtagelse.
 • Telefoniske ekspeditioner.
 • Email ekspeditioner.
 • Andre skriftlige ekspeditioner.
 • Kontormøder.
 • Gennemgang af eventuelt testamente.
 • Gennemgang af arvereglerne.
 • Drøftelse af skiftemulighederne.
 • Udfærdigelse af og indgivelse af anmodning til skifteretten.
 • Udfærdigelse af skiftefuldmagt.
 • Udfærdigelse af solvenserklæring.
 • Orientering om udlæg.
 • Orientering om afgifter.
 • Indrykning i Statstidende.
 • Indhentning af proformaopgørelse.
 • Indhentning af dokumentationer fra SKAT.
 • Oprettelse af særlig klientdødsbokonto.
 • Betaling af regninger.
 • Udfærdigelse af åbningsstatus.
 • Udfærdigelse af boopgørelse.
 • Betaling af boskat, efter SKATS og Skifterettens godkendelse.

Følgende er ikke omfattet af salæret:

 • Eftersagsbehandling*
 • Salgsrepræsentation ved fast ejendom.*
 •  Skatterådgivning.*
 • Mangelssager.*
 • Mellemperiode selvangivelse.*
 • Nye adkomster på fastejendom.*

De med * afmærkede punkter kræver særlig salæraftale.


SAGSOMRÅDE D: TESTAMENTER:

Arbejdsydelserne omfatter, ikke udtømmende opregnet:

 • Journalisering af sagen/sagsoprettelse.
 • Oprettelse i bogholderiet.
 • Bekræftelse på sagens modtagelse.
 • Telefoniske ekspeditioner.
 • Email ekspeditioner.
 • Andre skriftlige ekspeditioner.
 • Første kontormøde.
 • Testators historik, gennemgang af eventuelle foreliggende testamenter.
 • Afvejning af testators situation og ønsker, sammenholdt med testationsmulighederne.
 • Om testationsformerne.
 • Om arvens karakter.
 • Orientering om afgifter.
 • Om afgiftsnedsættelser.
 • Om restarving.
 • Orientering om ændringsmuligheder.
 • Kompetencer.
 • Om båndlæggelse.
 • Om skiftemuligheder.
 • Om advokatindsættelse med substitutionsret ( en anden kan træde i stedet ).
 • Om pensioner.
 • Om commorientes/samdøende.
 • Om gravstedsønsker, jordfæstelse, begravelse, bisættelse.
 • Om vedligehold, omkostninger og periodelængde.
 • Om specielle ønsker.
 • Udfærdigelse af testamentsudkast/eventuel codicil til klientens egenkontrol og eftersyn.
 • Endelig udfærdigelse af testamentet med notarialgenpart.
 • Herunder eventuel annullation/genkaldelse af tidligere testamentariske dispositioner.


SAGSOMRÅDE E: ÆGTEPAGTER:

Arbejdsydelserne omfatter, ikke udtømmende opregnet:

 • Journalisering af sagen/sagsoprettelse.
 • Oprettelse i bogholderiet.
 • Bekræftelse på sagens modtagelse.
 • Telefoniske ekspeditioner.
 • Email ekspeditioner.
 • Andre skriftlige ekspeditioner.
 • Kontormøde.
 • Gennemgang af de mulige formueordninger, sammenholdt med klientens ønsker.
 • Orientering om gavedispositioner.
 • Orientering om arveregler.
 • Orientering om interessekonflikt, anden parts samtykke.
 • Orientering om tinglysningsafgift.
 • Orientering om tinglysningsmåder, digitale fuldmagter, nem-id m.v.
 • Prøvetinglysning af ægtepagten.
 • Klientorientering.
 • Endelig tinglysning.
 • Hjælp til digital underskrift, om fornødent.
 • Tinglysningsafgiften udgør p.t. kr. 1.660,00


SAGSOMRÅDE F: Separation, skilsmisse og bodeling/boopgørelse:

Arbejdsydelserne omfatter, ikke udtømmende opregnet:

 • Journalisering af sagen/sagsoprettelse.
 • Oprettelse i bogholderiet.
 • Bekræftelse på sagens modtagelse.
 • Telefoniske ekspeditioner.
 • Email ekspeditioner.
 • Andre skriftlige ekspeditioner.
 • Kontormøder.
 • Deltagelse under møde i Statsforvaltningen debiteres særskilt med kr. 5000,00 excl. moms pr. møde. (SALÆRALTERNATIV III)
 • Udfærdigelse eller kontrol af bodelingsoverenskomst/boopgørelse.

Møder hos skifterettens medhjælper, bobehandler, honoraret udgør kr. 4.000,00 excl. moms pr. møde (SALÆRALTERNATIV III)


SAGSOMRÅDE G: ANDEN RÅDGIVNING, KONTRAKTER / VEDTÆGTER / LÅNEDOKUMENTER / GÆLDSBREVE OG TVISTLØSNING / FORHANDLING, INDGIVELSE AF KLAGE TIL OFFENTLIG MYNDIGHED:

Arbejdsydelserne omfatter, ikke udtømmende opregnet:

 • Journalisering af sagen/sagsoprettelse.
 • Oprettelse i bogholderiet. Bekræftelse på sagens modtagelse.
 • Telefoniske ekspeditioner.
 • Email ekspeditioner.
 • Andre skriftlige ekspeditioner.
 • Drøftelser/ forhandlinger med modparten
 • Kontormøder.
 • Gennemgang af sagens faktiske omstændigheder, sammenholdt med eventuelle retsregler og retspraksis.
 • Vurdering af og redegørelse for sagens samlede substans.
 • Vurdering af klientens muligheder for at opnå sit krav.
 • Gennemgang og rettelser/tilføjelser til foreliggende eksisterende kontrakts udkast eller kontrakter.
 • Udfærdigelse af det ønskede dokument, på de angivne vilkår.


SAGSOMRÅDE H: STRAFFESAGER OG ANBRINGELSESSAGER (BØRNESAGER):

Arbejdsydelserne omfatter, ikke udtømmende opregnet:

 • Journalisering af sagen/sagsoprettelse.
 • Oprettelse i bogholderiet.
 • Kontormøder.
 • Orientering om retsvirkningerne af fri proces, og om konsekvenserne for klienten.
 • Vurdering af sagen og dens forventelige udfald.
 • Gennemgang af gerningsindholdet, sammenholdt med den udførte handling eller undladelse.
 • Andre ekspeditioner i nødvendigt omfang.
 • Hovedforhandling.
 • Eventuel ankevejledning.

Herudover for børnesager:

 • Gennemgang af modtagne akter.
 • Nødvendige telefoniske og email ekspeditioner
 • Møde med den unge eller forældre i forvaltningen.
 • Deltagelse i B. og U. udvalgets møde.
 • Klagevejledning.

NB! NB! Der tages forbehold for merdebitering ved yderligere tidsforbrug, som skyldes: manglende svar på nødvendige forespørgsler, afgivelse af forkerte oplysninger om klienters/ impliceredes data, herunder navn, adresse, cpr. nr. m.v. ikke udtømmende opregnet.

Ordrespecifikation: (salærromertal:                          ) og (sagsområde, bogstav:                        )

Jeg bekræfter, som klient, at jeg samtidig ved min underskrift på denne aftale har modtaget eget eksemplar af samme, og at jeg har gennemlæst og forstået og er enig i de aftalte vilkår og betingelser.

Rødovre den:

Journal nr. :

Sag :

UNDERSKRIFTER:

KLIENT:                                                                                              ADVOKATFIRMAET Pelle Uldall:

Your Content Goes Here