Advokatfirmaet Pelle Uldall blev etableret i 1986 og yder bistand indenfor juridiske fagområder, under grupperingen almen praksis, og har som fagområder, erhvervsrådgivning med tilhørende retssagsbehandling i tvistsituationer og rådgivning til private.

Det er et af firmaets væsentligste rådgivningsprincipper, at behandle klientens sag minutiøst med opfølgende rådgivning og “all round” service, herunder løsning af den konkrete konflikt ved brug af mediation / “Alternative Dispute Resolution”, alternativ konfliktløsning og mægling.

Der ydes altid individuel og uafhængig rådgivning.

I fornødent relevant omfang vil yderligere ekspertise til konfliktløsning kunne inddrages via advokatfirmaets netværk af eksterne rådgivere, herunder revision, finansielle virksomheder, ejendomsformidlere, arkitekter samt håndværksvirksomheder med videre.

Specielt for såvidt angår inddrivelsessager, incassosager er der adgang til at søge oplysning ved RKI.

I relation til private klienter varetages alle de sædvanlige dertil knyttede advokatopgaver i privatretlige sager, herunder separationssager, forældremyndighedssager, skilsmissesager, børnesager, tvangsfjernelses- sager, oprettelse af ægtepagter, testamenter med videre.

Herudover er Pelle Uldall, som advokatmedlem, tilknyttet Statens ordning om ydelse af vederlags- fri / gratis retshjælp til klienter, som opfylder visse indkomstgrænser, når den personlige ind- komst er beregnet. Retshjælpsordningen er forbundet med en mindre egenbetaling for klienternes vedkommende.

Efter særlig aftale, kan Deres egenbetaling ved retshjælpen bortfalde helt eller delvist, således at retshjælpen ydes ganske uden udgifter for Dem.

Advokatfirmaet Pelle Uldall drives og ledes af advokat Pelle Uldall som ansvarlig eneindehaver.

VIGTIG LOVPLIGTIG INFORMATION:

OM HVIDVASK:

Advokatfirmaet Pelle Uldall har udfærdiget interne skriftlige retningslinjer for følgende:

Politikker efter § 8 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, samt procedurer for samme og regler for risikovurdering efter § 7 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og financiering af terrorisme. Herudover er der udfærdiget skriftlige regler for § 16 underretning, som udleveres til klienten , når indberetningspligten /underretningspligten opstår.

MERE VIGTIG LOVPLIGTIG INFORMATION:

Advokatfirmaet Pelle Uldall er, som alle erhvervsdrivende, underlagt GDPR, Persondataforordningen og Lov om Persondata, Persondataloven af 25. maj 2018.

Alle persondata behandles derfor kun efter forudgående indhentet skriftligt samtykke. Jeg orienterer om klientens indsigelsesret, om retten til at få ændret/slettet forkerte oplysninger, om retten til at blive “glemt”, om opbevaringspligten og om reglerne ved konstateret databrud.

Jeg har udfærdiget en fortegnelse over den dataansvarliges behandlingsaktiviteter i henhold til Persondataloven. Denne fortegnelse findes såvel i fysisk form, som i elektronisk.

Klientens persondata sikres ved fremsendelse af signeret og krypteret mail, eller ved postfremsendelse /anbefalet post.

Åbningstider/kontormødetider med klienten: Mandag – torsdag kl. 10,00 – 16,00 efter telefonisk aftale.

Telefontid: Mandag – fredag kl. 9,00 – 16,00

Your Content Goes Here