Forældremyndighedssager og  digitale civile borgerlige retssager.

De allerfleste sager, som i dag behandles af Danmarks Domstole er civile sager,  hvorved forstås, at der er tale om sager mellem to parter uden for straffesagernes område.

Forældremyndighedssager, skilsmisse -og separationssager, sager om bopæl for børn, sager om retten til en lejlighed , er derfor også civile sager.

Om disse sager gælder helt specielle regler i forhold til andre civile sager.  Disse “private sager” starter altid i Statsforvaltningen, og man kan som part her ikke selv anlægge sagen , sagsanlægget er alene Statsforvaltningens kompetence.  På Statsforvaltningens hjemmeside, statsforvaltningen.dk, og på  Danmarks Domstoles hjemmeside, domstol.dk kan man søge yderligere oplysninger herom og få hjælp.

I år, 2018,  implementeres eller udrulles de digitale civile sager over hele landet dækkende formentlig alle landets domstole. Sagerne skal anlægges på den digitale platform, som er benævnt minretssag.dk,  på denne platform skal der også svares i sagen, indgives processkrifter, uploades bilag m.v.  Sagsforløbet er derfor som følger (normalt): stævning med bilag, svarskrift med bilag , replik, duplik, eventuel yderligere skriftveksling i form af processkrifter m.v.

Der findes adskillige vejledninger til alle disse retsskridt på domstol.dk, herunder lister med kendte fejl og mangler, som domstolene arbejder på at få udbedret.

Udover de juridiske kundskaber, som er en forudsætning for at anlægge en sag, og for at svare i en sag, kræver benyttelse af systemet et efter min opfattelse ikke ringe kendskab til IT. – Så her jeg endda udtrykt mig meget diplomatisk.

Your Content Goes Here